Home

Technickej univerzity v kosiciach

Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach bola zriadená 1. februára 2005 a je nástupníckou organizáciou Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach, v Európe i vo svete renomovanej vzdelávacej inštitúcie, ktorá počas vyše 30. rokov zabezpečovala vysokoškolské vzdelávanie pilotov a leteckého technického personálu. Súčasnosť. Profil univerzity. Dôležité informácie počas obmedzení spôsobených šírením vírusu COVID-19. Upozorňujeme uchádzačov, že elektronická prihláška na tejto stránke označená ako Centrálna elektronická prihláška, nie je platná elektronická prihláška pre fakulty Technickej univerzity v Košiciach.. Uchádzač vyplní prihlášku v elektronickej forme prostredníctvom. TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH na rok 2019 Technická univerzita v Košiciach (ďalej len TUKE), zastúpená jej rektorom prof. Ing. Stanislavom Kmeťom, CSc., (ďalej len zamestnávateľ) a Rada základných organizácií Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, vystupujúca v mene Základných organizácií OZ PŠaV na TUKE, zastúpená jej predsedom. Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach (skr.SvF TUKE) je jedna z fakúlt Technickej univerzity v Košiciach, ktorá vznikla dňa 20. februára 1977.Štúdium sa začalo v ak. roku 1977/1978 v odbore pozemné stavby, následne sa v roku 1979 sa rozšírilo o študijný odbor Konštrukcie a dopravné stavby, ktorý bol v roku 1991 premenovaný na odbor Inžinierske konštrukcie a. Akademický senát Technickej univerzity v Košiciach v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) a § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválil tento Štatút Technickej univerzity v Košiciach dňa 6.10.2008 číslo uznesenia 46/2008. Tento Štatút TUKE, ktorý nadobudol platnosť dňa 23.10.

Nový rektor Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) Stanislav Kmeť začal v piatok inauguráciou svoje štvorročné funkčné obdobie. Rektorský sľub zložil v aule TUKE za prítomnosti ministra školstva Juraja Draxlera. Kmeť sľúbil, že bude chrániť dobré meno alma mater. V príhovore zdôraznil, že univerzity by mali vytvárať poznatky a produkovať pracovné sily. V 21. Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove je jedna z deviatich fakúlt Technickej univerzity v Košiciach, ktorá patrí medzi popredné vysokoškolské inštitúcie v Slovenskej republike. Fakulta postupne od svojho vzniku kreovala svoju tvár s atraktívnymi študijnými programami a vyhraneným vedeckým priestorom. Je nositeľkou mnohých národných a medzinárodných. Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor Technickej univerzity Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. a predseda Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. podpísali 18.9.2020 memorandum o spolupráci na vzniku Centra výskumu vodíkových technológií. Opatrenia UPJŠ v Košiciach v súvislosti s infekciou koronavírusom. Nákup študijnej a odbornej literatúry v rámci profilácie Technickej univerzity pre študentov a odbornú verejnosť využívajúcu služby Univerzitnej knižnice v Košiciach Počet knižničných jednotiek kníh a skrípt zakúpených z dotácie MK SR a z finančnej spoluúčasti UK TUKE spolu predstavuje 350 knižničných jednotiek, t.j. 221 titulov nových kníh a skrípt Aj na Technickej univerzite v Košiciach na základe požiadaviek vedenia TU a jednotlivých fakúlt bola snaha vybudovať pracovisko humanitno-spoločenských vied. 1. júla 1990 na základe výberového konania bola zriadená Katedra spoločenských vied na Fakulte elektrotechniky a informatiky TU - FEI (pôvodne Elektrotechnická fakulta) s počtom 18 učiteľov, s odbornou kvalifikáciou.

Technická univerzita v Košiciach - Wikipédi

Technická univerzita v Košiciach Portál V

Fakulta umení poskytuje vysokoškolské vzdelanie v oblasti architektúry, dizajnu, výtvarného a mediálneho umenia. Sme aktívnou inštitúciou pri realizovaní umeleckých, výskumných a výstavných projektov na Slovensku a v zahraničí. O nás; Vedenie fakulty; Orgány fakulty; Aktuality; Legislatíva; Významné ocenenia ; Podujatia na fakulte; Kontakt; Katedry. Katedry. Štúdium n Vladimír Soták, ml. člen predstavenstva a obchodný riaditeľ, Ing. Miloš Dekrét, člen predstavenstva a výrobný riaditeľ a Ing. Milan Srnka, PhD., člen predstavenstva a technický riaditeľ, prijali v týchto dňoch blahoželanie k jubileu aj od Technickej univerzity, Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie v Košiciach Ktoré kroky považujete v rámci ďalšieho rozvoja Technickej univerzity v Košiciach za najdôležitejšie? Akým smerom sa bude uberať jej ďalší vývoj v najbližších rokoch? Ak sa chceme porovnávať s najlepšími univerzitami, musíme sa naučiť byť jednou univerzitou a nie iba voľným združením alebo spoločenstvom fakúlt. Tým vôbec nemám na mysli rigidný centralisticky. Na pôde Technickej univerzity v Košiciach vznikla materská škola s jasľami. Slúžiť má najmä pre deti študentov a zamestnancov univerzity. Ide o prvé takéto zariadenie na univerzitnej.

Bezbariérové centrum Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) oslávilo 20. výročie svojho vzniku. Neustále v plnom nasadení plní svoju základnú funkciu - podpora študentov so špecifickými potrebami. A to už počas prijímacieho konania a následne v priebehu celého štúdia. Odborní pracovníci centra pomáhajú novo prijatým poslucháčom už pri výbere študijnej. Technická univerzita v Košiciach (TUKE) zachytila vo svojich karanténnych strediskách 16 pozitívne testovaných zahraničných študentov, z toho sú po pretestovaní dvaja negatívni. Pre TASR to z úseku vzdelávania univerzity uviedla Daniela Tomášová s tým, že všetci uvedení študenti pochádzajú z Ukrajiny. Na TUKE študuje 1758 zahraničných študentov z 37 krajín. Tlačovej konferencie sa zúčastnil rektor Technickej univerzity v Košiciach, prof. Stanislav Kmeť, prezident spoločnosti U. S. Steel Košice James E. Bruno a dekanka FMMR doc. Iveta Vasková. Spoločnosť U.S.Steel Košice patrí k dlhodobým partnerom fakulty a projekt Technické Talenty 2020+ finančne podporuje. Študenti 3. a 4. ročníkov stredných škôl, ako aj všetci.

 1. ulý týždeň ukončilo štúdium na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach šesť kadetiek a kadetov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, pričom päť z nich s vyznamenaním
 2. Technická univerzita v Košiciach. Technická univerzita v Košiciach pokrýva široké spektrum potrieb vzdelávania nielen pre región východného Slovenska, ale v mnohých odboroch je jediným centrom vedy, výskumu a vzdelávania nielen na Slovensku, ale aj v stredoeuróom priestore. Úzko spolupracuje s inými univerzitami a s priemyselným zázemím regiónu i celého Slovenska
 3. Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach (FEI TUKE) bola založená v roku 1969. Jej hlavným poslaním je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie na báze tvorivého vedeckého bádania najmä v takých oblastiach ako je elektrotechnika a informatika. V súčasnosti na fakulte študuje takmer 3000 študentov v.
 4. SvF TUKE - Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach hat 911 Mitglieder. Absolventi Stavebnej fakult

KOŠICE - V 78 budovách Technickej univerzity v Košiciach v sobotu prestali kúriť. Viac ako 14-tisíc študentov odvčera nechodí do školy, prevažná väčšina z dvetisíc zamestnancov si bude musieť po Novom roku povinne čerpať dva týždne dovolenky. Počnúc. Technická univerzita v Košiciach, Kosice, Slovakia. 10,211 likes · 140 talking about this · 564 were here. Oficiálny profil Technickej univerzity v.. TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH ZA ROK 2019 MATERIÁL NA ROKOVANIE: Akadeického seátu FMMR TUKE dňa: 16.03.2020 v Košiciach schvaľuje Predkladá: doc. Ig. Iveta Vasková, PhD., dekaka fakulty Vypracovali: Ig. Fratišek Petričko, tajo u vík fakulty Terézia Kleščová, referentka financovania Ig. Adria va Oroszová, referentka financovania Iveta Muliková, perso vála a uzdová. Technická univerzita v Košiciach je partnerom Národného rozvojového projektu od roku 2013. Na pôde tejto univerzity sa uskutočnilo množstvo podujatí, ktoré pomohli študentom v ich kariérnom raste. Univerzita je zameraná na technické smery v rôznych oblastiach. Na tejto univerzite pôsobí 9 fakúlt TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH ZA ROK 2018 MATERIÁL NA ROKOVANIE: Akadeického seátu FMMR TUKE dňa: 30.04.2019 v Košiciach schvaľuje Predkladá: doc. Ig. Iveta Vasková, PhD., dekaka fakulty Vypracovali: Ig. Fratišek Petričko, tajo u vík fakulty Terézia Kleščová, referentka financovania Ig. Adria va Oroszová, referentka financovania Mo vika Rosebergová, perso vála a uzdová.

Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach - Wikipédi

 1. TU C FE IV KOŠ C I A H PUBLIKÁCIA TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH STARNUTIE ELEKTROIZOLAČNÝCH SYSTÉMOV September 2008 Číslo 4/2008 ISSN 1337-0103 Obsah Jaroslav Lelák, Michal Vár
 2. TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH NA MESTO KOŠICE!!! prof. RNDr. Oto Hudec, CSc. Ing. Miriam Šebová, PhD. doc. Ing. Peter Džupka, PhD. Úvod Význam univerzít pre miestny a regionálny rozvoj je zaujímavou oblasťou výskumu a v tejto oblasti bolo publikovaných niekoľko desiatok štúdií, spomenieme aspoň: Steinacker, 2005; Holland et al, 2013; Huggins, Johnston, 2009; Luger, M.
 3. TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH ZA ROK 2018 MATERIÁL NA ROKOVANIE: Akadeického seátu FMMR TUKE dňa: 30.04.2019 v Košiciach schvaľuje Výročú správu Predkladá: doc. Ig. Iveta Vasková, PhD., dekaka fakulty Vypracovali: Ig. Fratišek Petričko, tajo u vík fakulty Terézia Kleščová, referentka financovania Ig. Adria va Oroszová, referentka financovania Mo vika Rosebergová.
 4. Strojnícka fakulta TU v Košiciach. Podrobnosti Uverejnené: 18. október 2020 Dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH v y h l a s u j e v súlade s § 75, ods. (5) a § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj vnútorných predpisov Zásady výberového.
 5. PDF verzia. Akademický senát Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len TUKE) v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) a § 15 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov a podľa § 49 ods. 4 písm
 6. Vyvolala zároveň veľkú odozvu v akademickej obci a my vám dnes prinášame otvorený list Doc. Ing. Jána Dudáša DrSc z Technickej univerzity v Košiciach napísaný profesorovi Prof. Ing. Miroslavovi Fikarovi DrSc., ktorý smernicu vydal, v ktorom Doc. Dudáš reaguje v širších súvislostiach na dianie na dnešných vysokých školách
 7. Na tom, aby auto uzrelo svetlo sveta, sa podieľali študentské tímy, odborným garantom bol riaditeľ Ústavu technológií a manažmentu a zároveň vedúci Inovačného centra automobilovej výroby Technickej univerzity v Košiciach Milan Kováč. Pozoruhodné je, že projekt nemal žiadny grant, financie poskytol dekan Strojníckej fakulty Miroslav Badida z fondu budovania laboratórií

Nový rektor Technickej univerzity v Košiciach zložil

Laboratórium života: Na vlne inovácií - Strojárska fakulta Technickej univerzity v Košiciach KOŠICE (Pre SNV - ts) - V dňoch 22. - 23. 11. 1996 sa na Technickej univerzite v Košiciach uskutoční medzinárodný workshop o metódach získania komunikačných zručností a zlepšenia osobných kvalít účastníkov kontinuálneho vzdelávania, ktorého súčasťou bude aj otvorenie Inštitútu pre celoživotné vzdelávanie Technickej univerzity v Košiciach a v rámci neho Centra. ERASMUS+ si kladie za cieľ zvýšiť kvalitu a primeranosť kvalifikácií a schopností. Programu ERASMUS+ určeného pre vzdelávacie mobility na úrovni vysokých škôl sa môžu zúčastniť študenti, učitelia a zamestnanci VŠ. Erasmus+ ID kód TUKE: SK KOSICE0

Vedci z Technickej univerzity v Košiciach vyrobili pľúcny ventilátor Vedci Strojníckej fakulty Technickej univerzity Košice (TUKE) vyrobili pľúcny ventilátor. Ako pre TASR povedal riaditeľ ústavu automatizácie, mechatroniky, robotiky a výrobnej techniky Michal Kelemen, kým sa dostane do užívania, musí prejsť klinickými skúškami, na ktoré čakajú TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH Priezvisko a meno Názov diplomovej práce 1 Balogová Denisa Možnosti využitia potenciálu kultúrnych a prírodnýc h atraktivít Slánskych vrchov v rámci rozvoja vnútorného cestovného ruchu 2 Bérešová Ľudmila Sú časnos ť a perspektíva netradi čných foriem turizmu vo Volovských vrchoch 3 Borovská Katarína Implementácia marketingu na ú Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach bola zriadená 1. februára 2005 a stala sa tak nástupníckou organizáciou Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach, renomovanej vzdelávacej inštitúcie v Európe i vo svete. V súčasnosti má Technická univerzita v Košiciach deväť fakúlt a približne 9 000 študentov, z toho takmer 10 % zo.

Dňa 15. októbra žiaci 3. a 4. ročníkov navštívili, v rámci Dňa otvorených dverí Technickej univerzity v Košiciach, Fakultu materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR). Najprv si pozreli v univerzitnej knižnici prezentácie jednotlivých fakúlt Technickej univerzity a následne aj priestory FMMR, kde je na ôsmich katedrách možné študovať študijné programy zahrňujúce. Nové spoločné Laboratórium SimConT (Simulation of Continuous Casting, Tundish) Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR) Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) a Železiarní Podbrezová Výskumno-vývojového centra s.r.o. otvorili dnes v Košiciach predstavitelia oboch inštitúcií. Nové laboratórium bude pôsobiť na Ústave metalurgie FMMR TUKE a jeho aktivity budú. Budúci profesionálni vojaci budú môcť po novom študovať aj na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Od akademického roka 2016/2017 bude otvorené inžinierske štúdium pre absolventov bakalárskeho štúdia vybraných študijných odborov, ktorí budú prijatí do štátnej služby profesionálnych vojakov Ozbrojených síl SR. Novinku umožňuje nový zákon o. Odborník v oblasti biomedicínskeho inžinierstva doc. Ing. Radovan Hudák, PhD., vedúci Oddelenia biomedicínskeho inžinierstva a zástupca vedúceho Katedry Biomedicínskeho inžinierstva a merania na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, získal ocenenie za výskum, vývoj a aditívnu výrobu implantátov na mieru s poréznou štruktúrou a prípravu procesu ich. Na pôde Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) sa 27. februára uskutočnil odborný seminár na tému Viedenská arbitráž pod záštitou zástupcov troch inštitúcií a zároveň organizátorov odborného podujatia - vedúcej Katedry spoločenských vied spomínanej akademickej inštitúcie PhDr

PUBLIKÁCIA TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH STARNUTIE ELEKTROIZOLAČNÝCH SYSTÉMOV November 2007 Číslo 3/2007 ISSN 1337-0103 Obsah Karol Marton, Juraj Kurimský, Jozef Balogh, Marek Boga. Študentské domovy Technickej univerzity v Košiciach - rekonštrukcia. Predmetom realizácie je komplexná rekonštrukcia dvoch pavilónov komplexu ŠD Jedlíkova 9 pavilónu C a pavilónu D. Primárnym účelom tejto rekonštrukcie objektov je odstránenie havarijného stavu niektorých konštrukcií, zníženie energetickej náročnosti prevádzky, zabezpečenie súladu stavu objektov s. Pri Technickej univerzite v Košiciach vznikla materská škola s jasľami Celková kapacita predstavuje v štyroch triedach spolu 41 detí. Košice 1. júla (TASR) - Na pôde Technickej univerzity v Košiciach vznikla materská škola s jasľami, svoju prevádzku začala v stredu Košice 29.4.2019. Na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach sa dnes konala prednáška profesora Štefana Kassaya na tému Vzdelanie a súčasné potreby praxe.Symbióza vedy a praxe je čoraz viac diskutovanou otázkou nielen na úrovni vysokých škôl i univerzít, ale aj priamo v produkčných podnikoch alebo v podnikateľskom sektore

Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v

Scenár využitia učební na príklade Technickej univerzity v Košiciach. Účel prípadovej štúdie. Pomocou portálu sp4ce.eu bola zverejnené výzva na zriadenie spolupráce v oblasti riadenia projektov. Obidve strany - spoločnosť T-Systems a Ekonomická fakulta TUKE sa dohodli na tejto spolupráci a jej podrobnostiach. Počas diskusií o spolupráci zistili, že niektoré. Dňa 9. mája 2018 sa v učebno-výcvikovom stredisku Technickej univerzity v Košiciach v Herľanoch uskutočnila Univerzitná konferencia Základných organizácii OZ PŠaV. Konferencie sa zúčastnilo 62 delegátov a 12 hostí. Za OZ PŠaV sa na konferencii zúčastnil predseda OZ PŠaV na Slovensku Ing. Pavel Ondek, podpredseda OZ PŠaV a predseda Združenia VŠaPRO doc. Ing. Miroslav. V utorok 15. októbra 2019 o 09.00 h na Technickej univerzite v Košiciach (Letná 9) sa predseda vlády SR Peter Pellegrini zúčastní na otváracom ceremoniáli Dni otvorených dverí Technickej univerzity v Košiciach 2019 a vystúpi s príhovorom

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzitná knižnic

INOVAČNÁ SPOLUPRÁCA TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH S HOSPODÁRSKOU A SPOLOČENSKOU PRAXOU Anna Bilá Inštitút regionálneho a komunálneho rozvoja Technická univerzita v Košiciach anna.bila@tuke.sk Abstract The paper has evaluated the support of research, development, and innovation at the Technical University of Košice on the basis of the ongoing innovative projects and protection. Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach Podmienky prijatia na III. stupeň štúdia v študijnom programe dizajn, v študijnom odbore 2.2.6 dizajn na FU TUKE pre ak. rok 2015/2016 Všeobecné informácie o prijímacom konaní Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium doktorandských študijných programov (tretí stupeň vysokoškolského štúdia v zmysle § 54 zákona) je. Technická univerzita v Košiciach Letecká fakulta Peter Szabó Katedra aerodynamiky a simulácií Rampová 7 041 21 Košice (budova 25, č.dv. 210), mapa Telefón, e-mail: Predmety, informácie: Informačné technológie v manažmente (operačná analýza a letecká doprava, prednáška, 2015)

V roku 1992 bola zriadená aj ekonomická fakulta, čím univerzita opustila rámec rýdzo technických disciplín a v tomto trende pokračovala aj v roku 1998, keď bola založená fakulta úžitkových umení. Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach bola zriadená 1. februára 2005 a je nástupníckou organizáciou Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava. Technická univerzita v Košiciach, Collegium Technicum. Miešaný spevácky zbor Technickej univerzity v Košiciach Na Technickej univerzite v Košiciach otvorili OpenLab. Dnes 3 dni 7 dn í. Najčítanejšie. Profesor Krčméry odhaduje, kedy sa nadobro zbavíme koronavírusu. Povedal tiež, čo treba robiť, aby sa tak stalo. Chlapec chcel rozdať spolužiakom rúška, ktoré šije, oni ho vysmiali. Mama mu chce dokázať, že robí dobrú vec. Už je to 20 rokov od prvej časti Žien z rodu Gilmorovcov.

Fotoglosa: Nevesta musela v bielych šatách na križovatke

Katedra spoločenských vied Technickej univerzity v Košiciach

 1. Technickej univerzity v Košiciach dňa 25.6.2002. (4) Ubytovací poriadok Technickej univerzity v Košiciach, jeho zmeny a doplnenia nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia v Akademickom senáte Technickej univerzity v Košiciach
 2. Hľadáte STK v Košiciach? Vyberte si najbližšiu STK v Košiciach na prehľadnej mape. STKONLINE. Články; Poradenstvo; Overenie vozidla; Služby . Overenie STK Pripomienka termínu STK Porovnanie cien PZP Cenník. Vyhľadanie STK; KDE? VYBER SLUŽBU. Aké vozidlo? HĽADAŤ. Názov STK Adresa Druh kontroly Druh vozidla; IMMO 5 a.s. Nerudova 9 040 01 Košice TK EK: Zobraziť profil: Stanic
 3. Besedy , Staviteľstvo V piatok 1.12.2017 zavítal medzi tretiakov a štvrtákov stavebných odborov doc. Ing. Marián Vertaľ, PhD., zástupca riaditeľa Ústavu pozemného staviteľstva na Stavebnej fakulte v Košiciach
 4. Jaroslava Kadarova currently works at the Institute of Management, Industrial and Digital Engineering, Technical University of Kosice - Technicka univerzita v Kosiciach. Jaroslava does research in.
 5. Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach; Veľké ďakujem patrí Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach (LF TUKE), a za skvelú spoluprácu a komunikáciu s jej dekanom, pánom Františkom Adamčíkom. Vždy nám vyšiel v ústrety a pomohol, ako len vedel. Uveril nám a aj tomu, že kozmonautika má na Slovensku perspektívu. A na škole rozbieha šúdium Kozmické.
 6. Technická univerzita v Košiciach (TUKE) patrí k popredným výskumným univerzitám na Slovensku s vysokým kreditom v zahraničí, o čom svedčia rôzne rankingy a hodnotenia. Rektor TUKE Stanislav Kmeť to konštatoval na dnešnom slávnostnom zasadnutí akademickej obce univerzity pri príležitosti 65. výročia existencie TUKE
 7. Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach Letná 9/A, Hlavná budova TUKE, prízemie, Nahlásiť projekt do databázy Najnovšie výzvy H2020 !-- banner table end --> Aktuálne informácie. EnAct-SDGs 1st Pilot School 2020. 23. septembra 2020. EnAct-SDGs Summer school (September 28-30) EnAct-SDGs: Enhancing the skills of East and South East.
La science slovaque se verra attribuer un méga

Technical University of Kosice - Technicka univerzita v

 1. Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach bola zriadená 1. februára 2005 a je nástupníckou organizáciou Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach, v Európe i vo svete renomovanej vzdelávacej inštitúcie, ktorá počas vyše 30. rokov zabezpečovala vysokoškolské vzdelávanie pilotov a leteckého technického personálu. V súčasnosti.
 2. Technickej univerzity v Košiciach Murín Peter · Humanitné vedy 14.01.2013 Predmetný článok sa zaoberá úrovňou úspešnosti podania zhora u vysokoškolákov a vysokoškoláčok Technickej univerzity v Košiciach. Porovnáva výsledky sledovanej skupiny na začiatku semestra a na konci semestra a to po absolvovaní hodín povinnej telesnej výchovy. Úvod V súčasnej dobe môžeme.
 3. V Košiciach vyhodnotili súťaž Startup centra Technickej univerzity. Technická univerzita uzavrela štvrté kolo súťaže inovatívnych nápadov. 14. okt 2016 o 18:40 TASR . Aby ste mohli odoberať príspevky tohto autora, musíte byť prihlásený:.
 4. V rámci tohto partnerstva získala Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach na dlhodobé používanie sponzorské vozidlo ŠKODA OCTAVIA tretej generácie, ktoré bude fakulte slúžiť na služobné potreby. To zahŕňa napríklad využívanie vozidla na propagáciu štúdia na fakulte po celom Slovensku, nakoľko vozidlo disponuje ťažným zariadením a je možné zaň.
 5. Bezbariérové centrum Technickej univerzity v Košiciach nielenže vysiela imobilných študentov do zahraničia. Ono samo je zapojené do medzinárodnej spolupráce. A to od začiatku svojho vzniku. Dalo by sa povedať, že samotný vznik centra má zahraničné podhubie. Vzniklo totiž vďaka grantu, ktorý sme získali z medzinárodného projektu Tempus. A prví jeho pracovníci boli.
 6. Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach - vnútorný predpis č. 9, s § 16 ods. 2 písm. b) a ods. 3 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o archívoc

Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach

 1. Študenti Technickej univerzity v Košiciach priniesli z univerziády Slovenskej republiky 2018, ktorá sa konala v Zvolene, 19 cenných kovov a v medailovej bilancii skončili na 2. mieste. Viac sa..
 2. Dňa 11.júna 2019 sa uskutočnila Univerzitná konferencia odborov Technickej univerzity v Košiciach v Kultúrno - spoločenskom centre na Jedlíkovej 7. Konferencie sa zúčastnil rektor TUKE prof. Ing. Stanislav Kmeť, predseda OZ PŠaV Ing. Pavol Ondek, predseda VŠaPRO doc. Ing. Miroslav Haban PhD., 10 hostí z iných univerzít a 68 delegátov z TUKE. Obsahom konferencie bola správa.
 3. Z Technickej univerzity Košice (TUKE) uspeli Stavebná fakulta a Strojnícka fakulta. Certifikáty EUR-ACE sú platné päť rokov. Medzinárodná akreditácia nezávislou inštitúciou mala v prípade štyroch pilotných fakúlt medzinárodný charakter, posudzovatelia zo Švajčiarska, Poľska či Portugalska neboli prepojení s naším prostredím. Jej najväčší význam je v tom, že.
 4. Podpora prenosu výsledkov výskumu do praxe na Technickej univerzite v Košiciach 27. 08. 2015 . Mgr. Eva Vašková eva.vaskova@cvtisr.sk. Technická univerzita v Košiciach je podľa hodnotenia Akreditačnej komisie v projekte Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku druhou najlepšou univerzitou na Slovensku v počte špičkových vedeckých tímov.
 5. Krátky záznam zo slávnostného gala večera pri príležitosti osláv 50. výročia Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach
 6. Na čo sa vynakladajú finančné prostriedky? Odkiaľ pochádzajú finančné prostriedky? Ako sa rozhoduje o rozpočte? Ako sa vynakladajú a kontrolujú finančné prostriedky? Ako sa vykazuje nakladanie s fina
 7. Historie. Předchůdkyní fakulty byla Vojenská letecká akademie generála Milana Rastislava Štefánika v Košicích, která byla od 1. září 2004 ve smyslu zákona 455/2004 Z.z. sloučena s Technickou univerzitou v Košicích a přetransformována na Ústav letectví Technické univerzity v Košicích.. Vojenská letecká akademie generála Milana Rastislava Štefánika v Košicích byla.
Details

Ekonomická fakult

2018 v Univerzitnej knižnici Technickej univerzity v Košiciach. Najlepšie riešenia a školy, ktoré študenti reprezentovali, boli ocenené finančne. Víťaz hlasovania získal vecnú cenu. Strojnícka fakulta TU v Košiciach. Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach vychováva študentov už od roku 1952. Patrí medzi tri zakladajúce fakulty vtedajšej Vysokej školy. TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH na rok 2012 Technická univerzita v Košiciach (ďalej len TUKE), zastúpená jej rektorom Dr.h.c. prof. Ing. Antonom Čižmárom, CSc., (ďalej len zamestnávate ľ) a Rada základných organizácií Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, vystupujúca v mene Základných organizácií OZ PŠaV na TUKE, zastúpená jej. Vyplýva to z memoranda, ktoré v piatok podpísali predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) Pavol Šajgalík a rektori košickej Technickej univerzity a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) Stanislav Kmeť a Pavol Sovák. Podporu centru deklaroval aj podpredseda vlády SR pre ekonomiku a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) Pohybová výkonnosť vysokoškolskej populácie Technickej Univerzity v Košiciach Telepka Marián · Nezaradené 14.09.2012 Predmetný článok sa zaoberá úrovňou telesného rozvoja a kvalitou zdravotného stavu vysokoškoláčok Technickej univerzity v Košiciach. Porovnáva výsledky sledovanej skupiny s bežnou slovenskou populáciou ako aj študentkami Univerzity Pavla Jozefa. Akademický senát Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach na svojom zasadaní dňa 5.11.2014 schválil voľby dekana a časový harmonogram volieb dekana SjF TU v Košiciach. V zmysle Zásad volieb dekana SjF TUKE, príloha č. 4, Štatútu SjF TUKE, bol na funkciu dekana SjF navrhnutý: Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc. Štrukturovaný profesijný životopis.

Košice 11. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc) Študenti Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) získajú vďaka spoločnému výskumno-vývojovému centru a spolupráci so spoločnosťou Masam prax v oblasti rezného náradia a obrábania ťažko obrobiteľných zliatin, ktoré sú určené predovšetkým pre letecký a kozmický priemysel. Informovala o. Technickej univerzity v Košiciach v študijnom odbore doktorandského štúdia 8. Ekonómia a manažment uplynutím funkčného obdobia, (ďalej len komisia) je komisiou zriadenou podľa § vzdaním sa členstva v 54 ods. 17 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a podľa. Príhovor pri príležitosti 60. výročia založenia Technickej univerzity v Košiciach, 27. september 2012. Vaša Magnificencia, Spektability, Honorability, cives academici, milé dámy a páni, nielen v živote jednotlivých ľudí, ale aj v pôsobení inštitúcií, ktoré si ľudia pre pospolitý úžitok utvárajú, prichádzajú významné výročia, pri ktorých sa zvykne bilancovať. V Košiciach vznikne Centrum výskumu vodíkových technológií (CVTT). Predpokladá to memorandum, ktoré podpísali rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť, predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík a rektor Univerzity P. J. Šafárila v Košiciach Pavol Sovák

Na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach

Vedci z Technickej univerzity v Košiciach vyrobili pľúcny ventilátor . 13.05.2020 11:05 zdroj: aktuality.sk. Pľúcny ventilátor vyrobili vedci Strojníckej fakulty Pozrite si virtuálnu prehliadku univerzity! Prejsť na 360° prehliadku! Opýtajte sa nás Prihláška na štúdium. English; Ul. T. G. Masaryka 24 960 01 Zvolen Slovenská republika Tel.: +421-45-520 61 11 Fax: +421-45-533 00 27 e-mail: info@tuzvo.sk GPS súradnice: 48.572024,19.118499 . Uchádzači. Štúdium na univerzite ; Fakulty; Prijímacie konanie; Študentský život; Ubytovanie a.

Pri Technickej univerzite v Košiciach vznikla materská

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom - 1. 10. 2020 A K T U A L I Z O V A N É 1. október 2020 Stále prinášame nové AKTUÁLNE informácie ohľadom ďalších postupov pri štúdiu, či nových všeobecných opatrení v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 Prenajmem garzónku blízko Technickej univerzity v Košiciach - [28.9. 2020] Zmazať/ Upraviť/ Topovať . Dám do podnájmu garzónku v blízkosti Technickej univerzity a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na Komenského ulici. V byte je práčka, nábytok a posteľ. V okolí kompletná občianska vybavenosť. Vhodný pre jednu osobu. Voľný od 01.10.2020. Meno. Košice 2. októbra (TASR) - Americká astronautka Dorothy Lindenburgher navštívila dnes Leteckú fakultu Technickej univerzity v Košiciach. Študentom porozprávala o svojich dojmoch z 15-dňového pobytu vo vesmíre na orbitálnej stanici ISS, ktorý absolvovala v roku 2010. Budem hovoriť o výcviku, ktorý som absolvovala pred misiou. Nie som pilot, takže som ho musela absolvovať. Košice 24. októbra (TASR) - Tisícky stredoškolákov prilákal dnešný Deň otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE). Zameraný je na propagáciu jej deviatich fakúlt a vybraných pracovísk. Podujatie má tiež predstaviť akreditované študijné odbory a priblížiť aplikáciu vedy a výskumu vo vybraných excelentných laboratóriách s prepojenosťou na.

Stavebná fakulta TUKE bude pôsobiť na univerzite v TaiwaneInfra-fotokuriozity: Netradičné letecké infračervené
 • Touristik software.
 • Indianer british columbia canada.
 • Mondfisch skelett.
 • Versuchsprotokoll vorlage pdf.
 • Loretta am wannsee.
 • Léon bruel lola sarkozy.
 • Segelflugplatz klausheide.
 • Was tun wenn kinder dealen.
 • Volltilger darlehen konditionen.
 • Roma garagentor fernbedienung.
 • Smokes new d2.
 • Silvester spiele für erwachsene.
 • Oh lala taschen.
 • Kleid für jungs.
 • Halt mal kurz.
 • Tanzen crailsheim.
 • Leichtes schädel hirn trauma behandlung.
 • Usa tote kinder durch schusswaffen.
 • Buffy theme.
 • Pistole emoji whatsapp.
 • Frischer lachs edeka preis.
 • Hessische bauordnung grenzbebauung.
 • Windows mkdir p.
 • Persischer könig.
 • Wann passt es ihnen zeitlich am besten englisch.
 • Gender unterricht schule.
 • Tierheim sinsheim hunde.
 • Poker regeln texas holdem kartenwerte.
 • Friedensgöttin römisch.
 • Kenwood ra 5000 test.
 • Tokio zentrum.
 • Harry potter und die heiligtümer des todes stream.
 • Wachs in wasser tropfen.
 • Dvb t antenne.
 • Gpx google maps.
 • Judentum verbotene berufe.
 • Dark tower film imdb.
 • Beutewaffen der deutschen wehrmacht.
 • Periodensystem der elemente kostenlos bestellen.
 • Bestway poolheizung solar.
 • Geburtstagsspiele 12 jährige draußen.